De website vereist Javascript.

Algemene voorwaarden | SolarGaps Doorgaan naar content

Cookies šŸŖ

Deze site gebruikt cookies waar we je toestemming voor nodig hebben.

8.9
Solargaps © Nederland

Algemene voorwaarden

zon-5-4.jpg
SolarGaps

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door SolarGaps Nederland (inschrijvingsnr. K.v.K. 72145447) en of haar rechtsopvolger, hierna te noemen SolarGaps Nederland, aan derden gedaan, op alle door SolarGaps Nederland in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door SolarGaps Nederland met derden aangegaan.

b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.

c.1. SolarGaps Nederland heeft verschillende bedrijfsactiviteiten op het gebied van zonwering en zonnepanelen-installatietechniek. Het karakter van de verschillende activiteiten draagt in zich dat deze algemene voorwaarden opgebouwd zijn uit een gemeenschappelijk gedeelte en een verbijzonderd gedeelte, zijnde de appendix.

c.2. In de appendix worden ten behoeve van reparatie en onderhoud met betrekking tot een aantal artikelen in deze voorwaarden bepalingen toegevoegd. Voor zover deze toegevoegde bepalingen afwijken van wat er in het gemeenschappelijke gedeelte daarover is opgenomen prevaleren de afwijkende bepalingen in de appendix.

c.3. In een aantal bepalingen van de appendix zijn verbijzonderingen opgenomen ten opzichte van dat wat in het gemeenschappelijke gedeelte generaal is bepaald. Deze verbijzonderingen dienen onder meer gelezen te worden als voorbeelden, maar daartoe niet beperkt, die de aanvullende werking van hetgeen in het gemeenschappelijke deel door SolarGaps wordt gesteld niet in de weg staan. Evenmin beperken zij niet de rechten van SolarGaps Nederland daar waar die niet in deze voorwaarden beschreven staan.

d. Indien de wederpartij inkoopvoorwaarden voert zijn deze voor SolarGaps Nederland niet bindend voor zover die afwijken van deze voorwaarden.

e. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door SolarGaps Nederland te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van wederpartij, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor haar vaststaand voor zich op te eisen.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN
a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door SolarGaps Nederland gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.

b. De door SolarGaps Nederland in afbeeldingen, websites, multimedia, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. SolarGaps Nederland is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 3: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN
a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met SolarGaps Nederland, onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.

b. Alle met SolarGaps Nederland gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door SolarGaps Nederland, dan wel doordat SolarGaps Nederlsnf met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden SolarGaps Nederland eerst, nadat en voor zover deze door SolarGaps Nederland zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Wederpartij wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met SolarGaps Nederland gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien wederpartij niet binnen 8 dagen, nadat zij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Wederpartij wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat SolarGaps Nederland met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen. Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens SolarGaps Nederland overeenkomsten sluiten.

c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft SolarGaps Nederland ten allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, zonder dat zij daarvoor de toestemming van wederpartij nodig heeft en waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat SolarGaps Nederland hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens SolarGaps Nederland zou kunnen doen ontstaan.

d. SolarGaps Nederland is gerechtigd de met wederpartij gesloten overeenkomsten te vervreemden en/of te bezwaren zonder dat zij daarbij de toestemming van wederpartij nodig heeft. Een dergelijk handelen is wederpartij niet toegestaan.

e. Daar waar SolarGaps Nederland met wederpartij overeenkomt een dienst aan haar te leveren betreft deze dienst een inspanningsverplichting.

f. Meerwerk geschiedt in overleg, tenzij het meerwerk het gevolg is van een eerder overeengekomen verandering/aanpassing in het uit te voeren werk en/of indien naar inzicht van SolarGaps Nederland het meerwerk noodzakelijk is om tot een goede uitvoering van de door haar te verrichten werkzaamheden te komen. In deze gevallen is SolarGaps Nederland gerechtigd om de kosten daarvan tegen de haar geldende te doen gebruikelijke tarieven bij wederpartij in rekening te brengen.

g. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient wederpartij, om een goede vervulling van de werkzaamheden door en/of zijdens SolarGaps Nederland mogelijk te maken, zorg te dragen voor bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt de benodigde: vergunningen, goedgekeurde tekeningen, verzekeringen, gereedschappen, materieel, grondstoffen en dergelijke. Mocht wederpartij hierin geheel of gedeeltelijk tekortschieten en dit tekortschieten is debet aan een verminderde prestatie van en/of zijdens dan is wederpartij aansprakelijk zowel de directe- als indirecte schade. Wederpartij vrijwaart SolarGaps Nederland te dezer zake voor alle aanspraken van derden.

h. Daar waar SolarGaps Nederland en/of de door haar ingeschakelde derden werkzaamheden voor wederpartij verricht op uurbasis en daarbij werkbriefjes en/of urenbriefjes inlevert en/of deze door wederpartij (hij/of zij die namens wederpartij op de werkplek aanwezig is en normaal te doen gebruikelijk als door SolarGaps Nederland voldoende bekwaam beschouwd mag worden) laat aftekenen, worden de daaraan gerelateerde en uitgevoerde werkzaamheden als voor uitgevoerd en akkoord bevonden. Is er van en/of zijdens wederpartij niemand voor aftekening aanwezig en SolarGaps Nederland overhandigt wederpartij, al dan niet schriftelijk, werkbriefjes en/of urenbriefjes dan worden de daaraan te relateren werkzaamheden op een correcte wijze geacht te zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID
a. SolarGaps Nederland is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt SolarGaps Nederland dit ook niet bij grove calamiteiten, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt, bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen en aardbevingen.

b. Voor zover wederpartij, dan wel de door haar ingeschakelde derde op basis van medewerkzaamheid en/of het verlenen van assistentie betrokken is bij de uitvoering van de transactie tussen SolarGaps Nederland en wederpartij, is SolarGaps Nederland op geen enkele wijze en in geen enkele vorm aansprakelijk voor alle zijdens wederpartij en/of diens ingeschakelde derde veroorzaakte schade; Ook niet jegens de achterliggende opdrachtgever van wederpartij

c. Indien SolarGaps Nederland wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van EURO 1.500,00 (zegge; Ć©Ć©n duizend vijfhonderd euro).

d. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de wederpartij jegens SolarGaps Nederland niet op.

ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING
a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor SolarGaps Nederland niet bindend.

b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft wederpartij nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor haar uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.

c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van SolarGaps Nederland, zal SolarGaps Nederland in nader overleg treden met wederpartij.

d. Levering geschiedt af het bedrijf van SolarGaps Nederland of een andere door SolarGaps Nederland te bepalen plaats.

e. Daar waar SolarGaps Nederland voor wederpartij op enig moment en op enige locatie een dienstverlening moet verrichten, dan wel moet laten verrichten draagt wederpartij zorg voor een goede, veilige, voor deze dienstverlening toegeruste gereedstaande werkomgeving en voor zover daarvoor wenselijk met inbegrip van de benodigde nutsvoorziening voor de periode dat SolarGaps Nederland haar werkzaamheden verricht. Mocht daarvan, zulks naar oordeel van SolarGaps Nederland geen of onvoldoende sprake zijn, dan SolarGaps Nederland gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten en de kosten van verlet bij wederpartij in rekening te brengen. Zij is ook gerechtigd zelf zorg te dragen voor de juiste ten behoeve van de te verrichten dienstverlening geschikte werkomgeving. In dat geval, is zij gerechtigd de kosten die zij daarbij maakt met inbegrip van eigen kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

f. Onder het voor een goede, veilige, voor deze dienstverlening toegeruste gereedstaande werkomgeving zorgdragen door wederpartij geldt ook het vooraf verwijderen of doen laten verwijderen van vervuilende materialen die de goede gezondheid van degene die voor en namens SolarGaps Nederland werkzaamheden voor wederpartij moet verrichten. Wederpartij dient ook voor haar rekening zorg te dragen, dat de door SolarGaps Nederland achtergelaten materialen, welke niet meer door haar te kunnen en/of zullen worden gebruikt als ook het afval worden verwijderd.

g. Wanneer de door SolarGaps Nederland bij levering aangeboden goederen of diensten, na aan de wederpartij te zijn aangeboden, door deze niet in ontvangst worden genomen, staan zij gedurende 21 dagen voor rekening en risico van wederpartij ter beschikking. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van wederpartij. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van wederpartij gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan SolarGaps Nederland.

h. Indien de wederpartij niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is SolarGaps Nederland gerechtigd, na de wederpartij schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat SolarGaps Nederland tot enige schadevergoeding is gehouden.

ARTIKEL 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO
a. De keuze van het transportmiddel is aan SolarGaps Nederland.

b. Het transport van de bij SolarGaps Nederland bestelde goederen geschiedt voor rekening van de wederpartij.

c.1. Alle SolarGaps Nederland bestelde/gekochte goederen, inclusief eventueel door wederpartij retour te zenden goederen, reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de wederpartij. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.

c.2. Alle door en zijdens SolarGaps Nederland te met wederpartij en/of ten behoeve van wederpartij met derden gevoerde correspondentie reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de wederpartij, ongeacht de met wederpartij overeengekomen leveringscondities met betrekking tot de door SolarGaps Nederland te leveren goederen en/of diensten. Wederpartij dient zich te vergewissen, dat de correspondentie afkomstig is van SolarGaps Nederland. SolarGaps Nederland kan door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor beschadigingen en/of veranderingen aan de inhoud van de door en of zijdens SolarGaps Nederland gezonden correspondentie. Eveneens is SolarGaps Nederland op geen enkele wijze door en/of zijdens wederpartij aansprakelijk te stellen voor oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens door de transporteur, een onvoldoende gebleken beveiliging van deze gegevens door de transporteur en/of niet door deze tijdige vernietiging van deze gegevens.

d. De goederen worden uitsluitend parterre afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risicoā€™s geheel voor rekening van wederpartij.
Indien wederpartij ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijkt te zijn om de goederen in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, dan heeft SolarGaps Nederland het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht van wederpartij aan het door de vervoerder opgegeven adres, nadat deze middels achterlating van een schriftelijke mededeling wederpartij daarvan in kennis heeft gesteld.

e. Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de wederpartij zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient zij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens SolarGaps Nederland, verklaart wederpartij de goederen in goede staat te hebben ontvangen.

ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN
a. Voor iedere opdracht stelt SolarGaps Nederland afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door SolarGaps Nederland te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt; koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc.. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is SolarGaps Nederland gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheids- of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc.

c. SolarGaps Nederland is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.

d. SolarGaps Nederland behoudt zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES
a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door SolarGaps Nederland toegezonden facturen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.

b. SolarGaps Nederland is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2 % in rekening te brengen, echter dit dient alsdan uitdrukkelijk op de factuur vermeld te zijn. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum wordt betaald.

c. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van SolarGaps Nederland of op een door SolarGaps Nederland aan te wijzen bankrekening.

d. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen SolarGaps Nederland en wederpartij. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

ARTIKEL 9: RECLAMES
a. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen acht dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij SolarGaps Nederland te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de wederpartij vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte goederen.

b. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het boven gestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt wederpartij geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer SolarGaps Nederland van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te nader te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan wederpartij, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de wederpartij om aan SolarGaps Nederland het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van SolarGaps Nederland.

c. SolarGaps Nederland is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken wederpartij op het ogenblik van indiening van haar reclames aan al haar bestaande verplichtingen jegens SolarGaps Nederland, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.

d. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door SolarGaps Nederland worden geweigerd. Alle retourzendingen van wederpartij geschieden voor hun rekening en risico.

ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING
a. SolarGaps Nederland heeft het recht, indien de wederpartij in enig opzicht in gebreke is of blijft om aan haar verplichtingen met betrekking tot eerder door SolarGaps Nederland uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit andere hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens wederpartij op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door wederpartij op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de SolarGaps Nederland toekomende rechten. SolarGaps Nederland heeft dit recht ook, indien er bij wederpartij sprake is van een Faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van SolarGaps Nederland, dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van SolarGaps Nederland op wederpartij zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.

b. Indien wederpartij de door haar met SolarGaps Nederland gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/annuleren, dan is SolarGaps Nederland eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is wederpartij, zulks naar keuze van SolarGaps Nederland, ontbindingskosten van 100% van de overeengekomen verkoopwaarde ofwel transactiewaarde verschuldigd en bij annulering annuleringskosten van minimaal 30% van de verkoopwaarde ofwel van de transactiewaarde verschuldigd, zulks overigens ter vrije keuze van SolarGaps Nederland.

ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING
Indien de betaling van de door SolarGaps Nederland toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 14 dagen na factuurdatum, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft SolarGaps Nederland, zonder nadere ingebrekestelling, het recht de wederpartij over het gehele door haar verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 2% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan SolarGaps Nederland verder toekomende rechten, waaronder het recht op alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro) NB: Daar waar de wetgever de aan wederpartij door te belasten buitengerechtelijke incassokosten bij wet heeft bepaald, is wederpartij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd krachtens het daarin bepaalde.

ARTIKEL 12: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM
a. Zolang een wederpartij aan SolarGaps Nederland geen volledige betaling van de door SolarGaps Nederland aan haar geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden- heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de wederpartij komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van SolarGaps Nederland.

b. Indien een wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is SolarGaps Nederland zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van SolarGaps Nederland zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door SolarGaps Nederland geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc.

c. SolarGaps Nederland behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, autoā€™s, gelden, waardepapieren, (financiĆ«le) bescheiden etc., die zij van wederpartij onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat wederpartij volledig aan diens financiĆ«le en andere verplichtingen jegens SolarGaps Nederland heeft voldaan.

d. Voor transacties met een wederpartij gevestigd in een land waar een verlengd eigendomsvoorbehoud geldt heeft SolarGaps Nederland het recht het aldaar geldende verlengd eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren

ARTIKEL 13: OVERMACHT
a. Overmacht ontslaat SolarGaps Nederland van haar verplichtingen jegens de wederpartij. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf SolarGaps Nederland zoals, bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt: ernstige storingen in haar productieproces, oorlog (ook buiten Nederland), oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc.. SolarGaps Nederland is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc.

b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is SolarGaps Nederland gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van SolarGaps Nederland. Wederpartij zal van de ten deze door SolarGaps Nederland genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.

ARTIKEL 14: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, ONTWERPBESCHERMING
a. De Intellectuele eigendomsrechten van alle door SolarGaps Nederland (ten behoeve van wederpartij) vervaardigde producten, geleverde diensten etc. behoren SolarGaps Nederland. Gebruik of alternatief gebruik van deze rechten, ontwerpen en/of ideeƫn SolarGaps Nederland is ten strengste verboden, tenzij SolarGaps Nederland hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door SolarGaps Nederland, ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.

b. Indien wederpartij zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, dan zal door SolarGaps Nederland zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van minimaal EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt.

ARTIKEL 15: GARANTIES
a. SolarGaps Nederland wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule voor zover die bij de producten zijn mede geleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in werking, nadat SolarGaps Nederland schriftelijk aangetekend door de wederpartij van haar verzoek in kennis is gesteld.

b. Wordt er door SolarGaps Nederland wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een verstrekte garantie clausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6 maanden na levering van de betreffende goederen. Ook hier dient SolarGaps Nederland eerst schriftelijk aangetekend door wederpartij van diens verzoek in kennis gesteld te worden.

c. De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen, dan wel geheel of gedeeltelijke creditering van de litigieuze goederen, zulks naar keuze van SolarGaps Nederland. Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door SolarGaps Nederland. De ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de wederpartij bij SolarGaps Nederland of bij een door SolarGaps Nederland hiervoor ingeschakelde derde.

ARTIKEL 16: ZICHTZENDINGEN
Uitsluitend indien SolarGaps Nederland dit tevoren schriftelijk aan wederpartij heeft bevestigd, kunnen de door of namens SolarGaps Nederland afgeleverde goederen beschouwd worden als zichtzending voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door SolarGaps Nederland aan te geven doeleinden. Ook op zichtzendingen zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
a. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met SolarGaps Nederland te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het staat SolarGaps Nederland evenwel vrij zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar wederpartij is gevestigd. Alsdan zal, in afwijking van het hier onder sub b gemelde, het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied van de wederpartij. SolarGaps Nederland heeft het recht, indien de aard van de transactie(s) daartoe aanleiding geeft, om zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het Weens Koopverdrag. SolarGaps Nederland behoeft wederpartij van haar keuze niet vooraf in kennis te stellen.

b. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement Overijssel dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van SolarGaps Nederland.

c. Indien enig artikel of sub artikel van deze Algemene voorwaarden ongeldig wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.

SLOTBEPALING:
Deze voorwaarden zijn ten behoeve van SolarGaps Nederland samengesteld en gedeponeerd door De Incassokamer B.V. en onder de toepasselijkheid van haar huidige en toekomstige algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden tot stand gekomen, met in achtneming van het bepaalde in BW boek 6, titel 5, afdeling 3. Op deze algemene voorwaarden rust tevens het Ā© copyright van ā€œDe Incassokamer B.V.ā€

Appendix Algemeen:
a. SolarGaps Nederland verwijst naar het door haar gestelde bij artikel 1.c.1. t/m 1.c.3. aangaande de toepasselijkheid.

b. De activiteiten die in de appendix zijn opgenomen betreffen:

Appendix1: Reparatie/onderhoud
1.1 Onder reparatie wordt verstaan het verrichten van werkzaamheden die ten doel hebben de defecte apparatuur, software en functionaliteiten te herstellen. Onder onderhoud wordt verstaan het verrichten van werkzaamheden die ten doel hebben de apparatuur, software en functionaliteiten zo goed als mogelijk te laten functioneren.

1.2 De werkzaamheden van SolarGaps Nederland op het gebied van reparatie en onderhoud betreffen een inspanningsverplichting op basis van de bij SolarGaps Nederland beschikbare kennis en middelen ten behoeve van het oplossen van aan de geleverde goederen/installaties gerelateerde vragen en/of problemen al dan niet op afstand.

1.3 Voor zover aan de door SolarGaps Nederland en/of aan de door haar ingeschakelde derde(n), voor reparatie en/of onderhoud geleverde goederen informatie dragende onderdelen bevatten en/of de informatiewerking van andere goederen beĆÆnvloedt, is SolarGaps Nederland nimmer aansprakelijk voor een eventueel verlies van informatie voor, tijdens en na de reparatie en/of het onderhoud. Dit geldt ook voor het al dan niet goed functioneren ervan en/of een niet juiste beĆÆnvloeding. SolarGaps Nederland kan door en/of zijdens wederpartij nimmer verantwoordelijk gehouden worden voor het opslaan van de informatie van de informatie dragende goederen; niet voor, tijdens noch na de uitgevoerde werkzaamheden.

1.4 Daar waar verwijdering van software en/of data met wederpartij is overeengekomen, dan wel dat deze omwille van de door SolarGaps Nederland te verrichten werkzaamheden door haar noodzakelijk wordt geacht dan geschiedt deze verwijdering op grond van de haar beschikbare middelen en kennis. SolarGaps Nederland kan door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien op enig moment achteraf blijkt dat met de op dat moment beschikbare middelen en kennis het niet mogelijk blijkt om de verwijderde software en/of data geheel of gedeeltelijk te kunnen recupereren.

1.5 Wederpartij dient vooraf aan de toezending van de te repareren, te onderhouden goederen zorg te dragen voor een adequate opslag van de hiervoor bedoelde informatie.

1.6 Wederpartij dient op eerste verzoek van SolarGaps Nederland bij verlies of het ontbreken van de benodigde informatie op de informatie dragende onderdelen deze omgaand aan SolarGaps Nederland te doen toekomen.

1.7 SolarGaps Nederland is bij het verrichten van haar reparatie en/of onderhoudswerkzaamheden op locatie evenmin aansprakelijk voor schade aan bijvoorbeeld maar echter daartoe niet beperkt, apparatuur, meubilair schepen en gebouwen en andere objecten, die het directe en/of indirecte gevolg zijn van de door haar en/of zijdens haar in opdracht van wederpartij verrichte werkzaamheden, tenzij er sprake is van grove opzet en/of grove nalatigheid. SolarGaps Nederland is nimmer door en/of zijdens wederpartij aansprakelijk te stellen, indien de reparatie en/of het geleverde onderhoud niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.

1.8 De door SolarGaps Nederland voor reparatie en/of voor onderhoud ingenomen goederen, verblijven, bij haar of bij de door haar ingeschakelde derde, in alle gevallen voor risico van de wederpartij. Wederpartij dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering die iedere vorm van directe en indirecte schade dekt, zoals bijvoorbeeld, maar daartoe echter niet beperkt bij brand, waterschade, verlies en diefstal.

1.9 SolarGaps Nederland heeft het recht om naar eigen inzicht de reparatie en/of het onderhoud uit te voeren, zonder dat zij hierover in overleg met wederpartij moet treden, ook als de kosten van de reparatie en/of het onderhoud ten opzichte van de nieuwwaarde en/of vervangend product substantieel zijn en in een enkel geval zelfs deze overschrijden.

1.10 SolarGaps Nederland is gerechtigd om naar eigen inzicht bij reparatie en/of onderhoud de vervangende onderdelen te kiezen en bij wederpartij in rekening te brengen, zonder dat zij dit ter beoordeling aan wederpartij behoeft voor te leggen; ook als deze vervangende onderdelen niet origineel en/of nieuw zijn. SolarGaps Nederland is hierbij eveneens gerechtigd om wederpartij extern gemaakte kosten in rekening te brengen. De vervangen onderdelen gaan bij reparatie en/of onderhoud automatisch in eigendom over naar SolarGaps Nederland en kan en mag daarover vrijelijk beschikken, zonder dat zij wederpartij daarover in kennis behoeft te stellen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dan wel dat SolarGaps Nederland daarvan afstand doet.

1.11 Wederpartij is gehouden om zorg te dragen voor het opruimen, verwijderen en afvoeren van de door haar en/of zijdens haar achtergelaten restproducten, materialen, verpakkingen en dergelijke, zonder dat de kosten daarvan bij SolarGaps Nederland in rekening gebracht kunnen worden.

1.12 SolarGaps Nederland is te allen tijde gerechtigd om kosten in rekening te brengen voor het onderzoek naar de mogelijk- en onmogelijkheden voor reparatie en/of onderhoud. Bijvoorbeeld, echter daartoe niet beperkt, in het geval na onderzoek blijkt dat de kosten van reparatie en/of onderhoud onevenredig hoog zullen uitvallen, dat reparatie en/of onderhoud niet meer mogelijk blijkt te zijn, of dat op instructie van en/of zijdens wederpartij de reparatie en/of het onderhoud niet wordt uitgevoerd.

1.13 Wanneer SolarGaps Nederland vaststelt, dat de voor reparatie en/of onderhoud aangeleverde of aangeboden goederen niet binnen voor haar redelijke grenzen te repareren en/of te onderhouden zijn en wederpartij niet binnen de redelijke termijn van 6 weken na kennisgeving daarvan de betreffende goederen niet terug in ontvangst heeft genomen, is SolarGaps Nederland gerechtigd om, tegen vergoeding van kosten door wederpartij, de betreffende goederen te vernietigen, af te voeren, te recyclen of te vervreemden.

1.14 Het recht als genoemd in 1.13 van deze appendix geldt evenzo voor retour aan wederpartij gezonden goederen welke niet door wederpartij in ontvangst worden genomen nadat deze herhaaldelijk door SolarGaps Nederland zijn aangeboden. SolarGaps Nederland heeft alsdan eveneens het recht om deze goederen tegen ieder voor haar aannemelijk bod te vervreemden en/of anderszins te gelden te maken en de opbrengst daarvan te gebruiken ter vermindering van de door haar geleden schade.

1.15 Daar waar SolarGaps Nederland reparatie en/of onderhoud op locatie verricht dient wederpartij er voor zorg te dragen, dat de werkomgeving op die locatie voldoende is toegerust om een goede en vlotte voortgang van de door en/of zijdens SolarGaps Nederland uit te voeren reparatie en onderhoud te kunnen waarborgen. Hierbij dient te worden gedacht, maar daartoe niet beperkt, aan onder andere een geschikt ingerichte werkruimte, met onder andere verwarming, verlichting, benodigde elektriciteit, sanitaire voorzieningen, geschikte communicatiefaciliteiten, de aanwezigheid van een toereikende kraan en/of andere voor de werkzaamheden geƫigende hijswerktuigen.

1.16 Daar waar SolarGaps Nederland met wederpartij overeenkomt reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden op locatie voor haar te verrichten, zullen deze werkzaamheden op werkdagen (van maandag t/m vrijdag) tussen 8:00 uur en 17:00 uur worden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alsdan heeft zij het recht om het even welke reden dan ook de door of zijdens haar te verrichten reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden buiten deze uren te doen laten plaatsvinden en/of voort te zetten. Alsdan geldt een verhoogd uurtarief van 150% op werkdagen, van 175% op zaterdag en 200% op zondag. SolarGaps Nederland heeft ook het recht om in afwijking van het hiervoor gestelde een nieuwe afspraak voor reparatie en/of onderhoud te maken. In beide gevallen kan wederpartij geen recht op compensatie maken, ook niet voor geleden directe en/of indirecte schade.

1.17 SolarGaps Nederland is gerechtigd om wederpartij kosten, met inbegrip van de gemaakte reiskosten en kosten wegens verloren tijd, in rekening te brengen indien SolarGaps Nederland naar haar inzicht door toedoen van wederpartij, dan wel door toedoen zijdens wederpartij, niet dan wel in onvoldoende mate in de gelegenheid gesteld wordt om haar reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden op het overeengekomen tijdstip uit te voeren.

1.18 Indien het tijdstip en/of de locatie van de te verrichten reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aanleiding geeft tot het maken van reis- en/of verblijfskosten, zulks ter beoordeling van SolarGaps Nederland, dan is zij gerechtigd om deze kosten bij wederpartij in rekening te brengen.

1.19 De met wederpartij overeengekomen reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden zullen naar eer en geweten door en/of zijdens SolarGaps Nederland worden uitgevoerd, waarbij er wordt gestreefd naar een realisatie binnen de toegezegde termijn. Overschrijding van deze termijn, om het even veroorzaakt door welke omstandigheid dan ook geeft wederpartij geen recht op enige vorm van compensatie ook niet voor geleden directe en/of indirecte schade.

1.20. Daar waar SolarGaps Nederland spreekt van onderhoudscontract, dan wordt daarmee een duurovereenkomst voor een volgens in de beschrijving van die overeenkomst genoemde periode bedoeld. Stilzwijgende verlengingen van een dergelijke overeenkomst kan enkel geschieden binnen de voorwaarden die SolarGaps Nederland aan deze overeenkomstvorm stelt, voor zover de betreffende onderhoudscontracten niet conflicteren met de voor wederpartij geldende wettelijke criteria.

1.21 Voor onderhoudscontracten met een bepaalde duur geldt een opzegtermijn van 3 (drie) maanden voor het einde van de contractperiode. Wordt er voorafgaand aan voornoemde termijn niet uitdrukkelijk schriftelijk door wederpartij opgezegd, dan wordt het betreffende onderhoudscontract automatisch, tegen de dan geldende tarieven, met een gelijke duur verlengd.

1.22 Bij tussentijdse opzegging door wederpartij is deze verplicht de financiƫle verplichtingen gedurende de resterende periode en/of de resterende te verrichten werkzaamheden van de eerder gesloten overeenkomst na te komen, zonder dat wederpartij daaraan nog rechten kan ontlenen.

1.23. Voor natuurlijke personen niet handelende in de aard van beroep of bedrijf geldt een opzeg termijn van 1 maand en een maximale contractduur van 12 (twaalf) maanden bij een onderhoudscontract met een bepaalde duur. Na verloop van de maximale voornoemde 12 (twaalf) maanden mag een duuronderhoudscontract stilzwijgend omgezet worden in een onderhoudscontract voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 (een) maand.

1.24. SolarGaps Nederland heeft het recht om de door haar met wederpartij gesloten onderhoudscontract aan derden, ter meerdere zekerheid of in eigendom over te dragen. Onderhoudscontracten zijn daarentegen voor wederpartij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SolarGaps Nederland niet overdraagbaar.